fbpx

Δικηγόρος Αλλοδαπών – Άδεια Παραμονής

Το δίκαιο αλλοδαπών συνιστά ένα σύνολο κανόνων με τη αντικείμενο τη ρύθμιση των δημοσίου δικαίου ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με την παρουσία προσώπων που έχουν έτερη ιθαγένεια από αυτή του κράτους υποδοχής τους, ή ακόμα και ανιθαγενών. Σε πιο προσδιορισμένο πλαίσιο, το δίκαιο αλλοδαπών ρυθμίζει κατά βάση τις καταστάσεις της εισόδου, διαμονής και απομάκρυνσης των αλλοδαπών από το κράτος υποδοχής τους. Σημειωτέον ότι δε ρυθμίζει τις ιδιωτικού δικαίου σχέσεις των αλλοδαπών, καθώς αυτές συνιστούν αντικείμενο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ο δικηγόρος Αλλοδαπών είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Δικηγόρος Αλλοδαπών για χαρτιά και άδεια παραμονής

Διακρίσεις εννοιών:

Ιθαγένεια: Πρόκειται για το δημοσίου δικαίου δεσμό ενός φυσικού προσώπου προς ένα κράτος και διακρίνεται της εθνικότητας.

Εθνικότητα: Είναι η ιδιότητα του ανήκειν σε ορισμένο έθνος, ήτοι σε ένα σύνολο προσώπων που συνδέονται με κοινή, συνήθως γλώσσα και θρησκεία, με κοινές παραδόσεις, και πάνω απ’ όλα με κοινή εθνική συνείδηση. Η έννοια αυτή αποτελεί το κριτήριο της διακρίσεως μεταξύ ομογενών και αλλογενών. Ειδικότερα, οι ομογενείς και αλλοδαποί και υπόκεινται σε κατ’ αρχήν ευνοϊκότερη ρύθμιση στο πεδίο του δικαίου αλλοδαπών αλλά και του δικαίου της ιθαγένειας.

Πολυϊθαγένεια: Πρόκειται για πρόσωπο που έχει περισσότερες ιθαγένειες, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσεως των περισσότερων αυτών ιθαγενειών. Αν μεταξύ των περισσότερων ιθαγενειών περιλαμβάνεται και η ελληνική, το πρόσωπο θεωρείται ημεδαπός, ενώ αν είναι όλες αλλοδαπές, το πρόσωπο θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ αυτών.

Ανιθαγένεια: Ανιθαγενής είναι όποιος δεν έχει την ιθαγένεια κανενός κράτους. Η προστασία των εν λόγω προσώπων είναι αντικείμενο προστασίας της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών. Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Κώδικα Μετανάστευσης (Ν.4251/2014), οι ανιθαγενείς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου αλλοδαπών.

Υπήκοοι τρίτου κράτους: Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Μετανάστευσης (Ν.4251/2014), «πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Μετανάστες/Πρόσφυγες: Μετανάστες είναι όσοι μετακινούνται από ένα κράτος σε άλλο με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους ή για άλλους λόγους προσωπικής φύσεως, ενώ έχουν τη δυνατότητα επιστροφής στο κράτος ιθαγένειάς τους ή της προηγούμενης διαμονής τους. Για αυτούς βρίσκει εφαρμογής ο Κώδικας Μετανάστευσης (Ν.4251/2014). Στον αντίποδα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης για το καθεστώς των προσφύγων, πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο, «όπερ συνεπεία… δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιηθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δε δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να απολαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν μη έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόμενον συνεπεία τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους αυτού διαμονής, δεν δύναται ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυμεί να επιστρέψη εις ταύτην.».

Έκδοση άδειας διαμονής ειδικού σκοπού

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας:

Ο θεσμός της επικουρικής προστασίας είναι δημιούργημα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγείται σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής τους. Η σοβαρή βλάβη συνίσταται ως εξής: θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, σοβαρή προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Πηγές του δικαίου αλλοδαπών:

-Το Σύνταγμα

-Το δημόσιο διεθνές δίκαιο

-Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Το εθνικό δίκαιο

Αθώωση για το αδίκημα της παράνομης επανεισόδου στην ελληνική επικράτεια για φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

Άδειες διαμονής:

H άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι η κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Ανάλογα με την κατηγορία άδειας διαμονής που έχει ο καθένας/μια -με ότι αυτή προβλέπει κάθε φορά- του/της επιτρέπεται να διαμένει νόμιμα στον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση ιστ’ του ν.4251/2014). Ο δικηγόρος αλλοδαπών θα σας καθοδηγήσει.

  Οι κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι οι εξής (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 του ν.4251/2014):

  Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους.

  -Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου
  -Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού
  -Επενδυτική δραστηριότητα
  -Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»

  ΕΛ.ΑΣ.: Πώς δρούσε κύκλωμα που έστελνε λαθραία μετανάστες σε ευρωπαϊκές χώρες μέσω Ελλάδας

  Β) Προσωρινή διαμονή

  -Εποχική εργασία
  -Αλιεργάτες
  -Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
  -Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας.
  -Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας.
  -Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
  -Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης.

  Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους

  -Ανθρωπιστικοί λόγοι
  -Εξαιρετικοί λόγοι
  -Δημόσιο συμφέρον
  -Άλλοι λόγοι

  Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση

  -Σπουδές
  -Εθελοντική εργασία
  -Έρευνα
  -Επαγγελματική κατάρτιση.

  Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

  ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

  -Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
  -Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς
  -Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας
  πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
  -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα

  Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας

  -Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
  -Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

  -Άδεια δεκαετούς διάρκειας

  Το Δικηγορικό Γραφείο Μπαρκαγιάννη Ιωάννη & Συνεργατών, αναλαμβάνει την έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, με συνέπεια και αμεσότητα. Ένας ειδικός δικηγόρος αλλοδαπών θα σας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη.

   Σχετικά Άρθρα

   Καλέστε μας