fbpx

Συναινετικό Διαζύγιο

Τι είναι το Συναινετικό Διαζύγιο;

Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο τελεί σε αντιδιαστολή με το κατ’ αντιδικία διαζύγιο, είναι η με έγγραφη συμφωνία λύση του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου μεταξύ των συζύγων. Η έκδοση του συναινετικού διαζυγίου συνιστά τον απλούστερο, ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο λύσης ενός γάμου, ενώ για αυτόν απαιτείται να συντρέχει η συναινετική διάθεση των εν διαστάσει συζύγων, προϋπόθεση την οποία θα πρέπει να εξακριβώσει, εάν υφίσταται, κάθε έμπειρος δικηγόρος εξειδικευμένος σε ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου και δη διαζυγίων.

Ειδικότερα, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση του γάμου τους, ενώ παράλληλα προβαίνουν στη ρύθμιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, όπως αυτών της επιμέλειας των τέκνων τους, της ρυθμίσεως του δικαιώματος της επικοινωνίας, της διατροφής των τέκνων ή των συζύγων, της μετοίκησης τους ενός συζύγου από την συζυγική στέγη, καθώς επίσης και αυτών των περιουσιακών τους σχέσεων. Τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν, λοιπόν, από την απόφαση ενός ζευγαριού να πάρει διαζύγιο είναι ποικίλα και ορισμένες φορές εξαιρετικά πολύπλοκα, με συνέπεια να απαιτείται η επιλογή ενός δικηγόρου διαζυγίου, ο οποίος ειδικεύεται στο Οικογενειακό Δίκαιο και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να συμβάλλει στην εξομάλυνση των διαφωνιών, προκειμένου να επιτευχθεί η σύναψη μιας συμφωνίας για συναινετική λύση του τετελεσμένου γάμου μεταξύ των μερών-εν διαστάσει συζύγων. Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες για τη λύση ενός γάμου με συναινετικό διαζύγιο με αμεσότητα και συνέπεια.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ;

Για τη λύση του γάμου με συναινετικό διαζύγιο απαιτείται αμφότεροι οι σύζυγοι να απευθυνθούν στους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, οι οποίοι θα προβούν στην σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού περί της λύσεως του γάμου τους. Η ως άνω συμφωνία μεταξύ των συζύγων είναι κατ’ αρχήν γραπτή, ενώ με την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου με το ν. 4800/2021, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1441 ΑΚ, δίνεται πλέον η δυνατότητα η συμφωνία αυτή να υποβάλλεται και με κοινή ψηφιακή δήλωση των μερών – εν διαστάσει συζύγων, το γνωστό και ως «άυλο συναινετικό διαζύγιο» μέσω της πλατφόρμας του gov.gr . Οι σύζυγοι οφείλουν να απευθύνονται σε ξεχωριστό πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς δεν είναι επιτρεπτή εκ του νόμου η δυνατότητα εκπροσώπησης αμφοτέρων των συζύγων από τον ίδιο δικηγόρο.

Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς. Όταν δε η συμφωνία είναι έγγραφη, υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, ενώ η πληρεξουσιότητα αυτή θα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της ως άνω συμφωνίας.

Εν συνεχεία, η συμφωνία για τη λύση ή οι συμφωνίες, κατά την περίπτωση που υφίστανται ανήλικα τέκνα (α. 1441 § 2 ΑΚ), οι οποίες αφορούν στην κατανομή της γονικής μέριμνας και ιδίως στην άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, στον καθορισμό του τόπου διαμονής τους καθώς και στο πρόσωπο του γονέα με τον οποίο τα τέκνα θα διαμένουν, στη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας τους με τον άλλο γονέα, αλλά και στον καθορισμό του ύψους της διατροφής των τέκνων,   υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε μέρους- εν διαστάσει συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια στο συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη που βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει στη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου. Μάλιστα, η πράξη αυτή, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ή της κοινής ψηφιακής δήλωσης των συζύγων (α. 1441 §3 εδ. β’ ΑΚ). Αν υπάρχουν δε και συμφωνίες για ανήλικα τέκνα, η πράξη αποτελεί τίτλο εκτελεστό μόνον όταν έχουν συμπληρωθεί στη συμφωνία οι διατάξεις των άρθρων 950 και 951 ΚΠολΔ.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί  ότι η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο οικείο ληξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του γάμου ή με ενημέρωση του ληξιαρχείου με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (α. 1441 §5 ΑΚ).

Είναι γεγονός ότι το διαζύγιο αναμφίβολα είναι ένα πολύ τολμηρό και καθοριστικό βήμα, το οποίο εκ των πραγμάτων θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στη διαμόρφωση της μετέπειτα ζωής σας, με συνέπεια να είναι αναγκαία η επιλογή έμπειρης στον οικείο δικαιικό τομέα νομικής εκπροσώπησης. Ο δικηγόρος που θα επιλέξετε να σας εκπροσωπήσει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σας παρέχει επαρκείς νομικές συμβουλές περί των διαδικασιών, καθώς επίσης και να σας προτείνει προς υιοθέτηση εύλογες συμβατές λύσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας. Με την υποστήριξη από τους ειδικευμένους δικηγόρους Οικογενειακού Δικαίου που διαθέτουμε, είμαστε σε θέση να επιλύσουμε με αμεσότητα την υπόθεσή σας, ώστε να προχωρήσετε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη νέα σελίδα της ζωής σας. Το δικηγορικό γραφείο Ιωάννη Μπαρκαγιάννη & Συνεργατών αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, με τους συνεργάτες μας να είναι άμεσα διαθέσιμοι για επείγοντα ζητήματα όλο το 24ωρο.

Καλέστε μας για να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου σας.

Κλείστε ραντεβού

    Σχετικά Άρθρα

    Καλέστε μας