fbpx

Ναρκωτικά – Δικηγόρος Γιάννης Μπαρκαγιάννης

Ισχυρισμοί μείωσης κατηγορίας από την επιβαρυντική δίωξη στο κομμάτι των ναρκωτικών στην όλως ελαφρά. Δικηγόροι για Ναρκωτικά Γιάννης Μπαρκαγιάννης.

Δικηγόροι για Ναρκωτικά – Γιάννης Μπαρκαγιάννης. Υποθέσεις για κατηγορίες, κατηγορούμενος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ηρωινή, κοκαϊνη, κάνναβη.

Υποθέσεις Ναρκωτικών που ανέλαβε το Δικηγορικό μας γραφείο

Στο άρθρο 23 παρ. 2 στ. α του Ν.4139/2013 τυποποιούνται ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Προβλέπεται ότι:

Με ισόβια κάθειρξη, καθώς και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22:

α)όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ,

β)όταν μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2168/1993.

Ο Δικηγόρος Ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης αναλαμβάνει υποθέσεις για Ναρκωτικά σε όλη την Ελλάδα.

Δεκτή αίτηση αναστολής κατ’ άρθρο 497.7 Κ.Π.Δ

Δικηγόροι για Ναρκωτικά  – Η δικαιολογητική βάση της επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 23 παρ. 2 στ. α του Ν.4139/2013

Μια διακεκριμένη περίσταση ενός εγκλήματος, συνίσταται στην πλήρωση όλων των στοιχείων της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασής του, συν κάτι ακόμα που επιτείνει το ήδη υφιστάμενο ειδεχθές της πράξης. Η ρύθμιση του άρθρου 23 παρ. 2 στ. α του Ν.4139/2013 τιμωρείται αυστηρότερα, ακριβώς γιατί πέρα από όλα τα στοιχεία που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 20, τα οποία πρέπει να πληρούνται για έχουμε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, περιλαμβάνει και την κατ’ επάγγελμα πλήρωσή τους, με απώτερο σκοπό την αποκομιδή περιουσιακού οφέλους που υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ.

Η τέλεση του αδικήματος της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, επισύρει για το δράστη στερητική της ελευθερίας ποινή και μάλιστα ισόβια κάθειρξη, και σωρευτικά χρηματική ποινή το ύψος της οποία κυμαίνεται από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως (1.000.000) ευρώ. Η πρόβλεψη της υπέρμετρης ποινής της ισόβιας καθείρξεως σωρευτικά με χρηματική ποινή δικαιολογούνται από την επικινδυνότητα του δράστη, ο οποίος κρίνεται ως τέτοιος ακριβώς επειδή κατ’ επάγγελμα αποσκοπεί σε μεγάλο οικονομικό όφελος σωρευτικά, από τη μεγάλή ποσότητα των διακινόμενων ναρκωτικών ουσιών. Είναι ξεκάθαρο ότι η εν λόγω πράξη έχει τη μέγιστη κοινωνική απαξία και για αυτό απαιτεί τη συγκεκριμένη ποινική κύρωση.

Όσον αφορά το στοιχείο του προσδοκώμενου οφέλους ανώτερου των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, αυτό προστέθηκε με το Ν.4139/2013 και συνιστά ευνοϊκότερη διάταξη από την προηγούμενη που εφαρμοζόταν με τον παλαιό Ν.3459/2006, καθώς πλέον προσδιορίζεται επακριβώς το κατώτατο όριο του οφέλους που αποκομίζει ο δράστης από τη διακίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι η υπέρβασή του δίνει αυτομάτως το χαρακτήρα της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίστασης στο αδίκημα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η χρήση αόριστων εννοιών που ενέχουν κινδύνους διαφορετικού προσδιορισμού της «μεγάλης ποσότητας» από τα δικαστήρια.

  Ο προσδιορισμός του προσδοκώμενου οφέλους

  Η ποσότητα που αναφέρθηκε, προσδιορίζεται για λόγους αντικειμενικούς και ομοιόμορφης εφαρμογής του νόμου, από το ύψος του οικονομικού οφέλους των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 ευρώ) που αντικειμενικά είναι πρόσφορο να προσποριστεί στο δράστη από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας των ουσιών. Έτσι, η επιβαρυντική περίσταση θεμελιώνεται εάν αποδειχθεί ότι αποδίδεται κατά κατώτατο όριο το ανωτέρω οικονομικό όφελος στο δράστη.

  Απόφαση συγχώνευσης για την επιβολή συνολικής ποινής

  Δικηγόροι για Ναρκωτικά Αθήνα – Πώς όμως ορίζεται η προσφορότητα αυτή;

  Η λογική ενός μέσου διακινητή ναρκωτικών ουσιών υπαγορεύει ότι ο προσδιορισμός του «οφέλους» απαιτεί μια μεταβίβαση με αντάλλαγμα τη ναρκωτική ουσία, άρα το «προσδόκιμο» του οφέλους προϋποθέτει μια σχεδιαζόμενη εκποίησή της. Περαιτέρω δε, αυτό θα προκύψει αν από τη μελλοντική αξία πωλήσεως της ουσίας, αφαιρεθεί η αξία της προηγούμενης κτήσεως του. Και φυσικά, δε είναι δυνατόν να μιλάμε για μια αισιόδοξη εκτίμηση του δράστη περί της αγοραίας αξίας του ναρκωτικού. Η τελευταία προκύπτει από την τρέχουσα τιμή της «αγοράς», η οποία ποικίλλει ανάλογα την περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα η διακίνηση, το είδος της ουσίας και την ποσότητα. Προς ενίσχυση του εν λόγω σκεπτικού, οι τιμές προσδιορίζονται ενδεικτικά και από τις αστυνομικές αρχές, επηρεασμένες από τα στατιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης κάθε έτους. Συντάσσονται, για παράδειγμα, εκθέσεις από τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αναγράφουν την ελάχιστη αγοραία αξία κάθε ναρκωτικού ανά γραμμάριο και ανά κιλό, και αντίστοιχα τη μέγιστη. Συνεπώς, ο προσδιορισμός του προσδοκώμενου οφέλους από το δράστη ακολουθεί μια διαδικασία υπολογισμού, βασισμένης σε αντικειμενικά στοιχεία, και ενδείκτες, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη τυχόν μικροδιακινητών που δρουν κατ’ επάγγελμα, δηλαδή σε ποινή δυσανάλογη και υπερβολική αναλογικά με την απαξία της πράξης τους.

  Διακινούσαν ναρκωτικά ως υπάλληλοι delivery

  Η μεταβολή της κατηγορίας

  Εξ αντιδιαστολής, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εάν ο δράστης δεν αποκομίζει τελικά όφελος από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πάνω από εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, δεν πληροί το επιβαρυντικό στοιχείο ώστε να του χρεωθεί η διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 2 στ. α του Ν.4239/2013. Έτσι, είναι επιτακτική η μεταβολή της κατηγορίας από διακεκριμένη περίσταση στο βασικό αδίκημα του άρθρου 20, το οποίο επισύρει ποινή κάθειρξης από οκτώ (8) έως δέκα πέντε (15) έτη και χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Σημειωτέον δε, ότι εάν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν προβεί στην εν λόγω μεταβολή τότε η απόφαση καθίσταται αναιρετέα λόγω υπέρβασης εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 στ. Θ Κ.Π.Δ.), θεμελιωμένης στη απαγορευμένη εκ του νόμου χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου (άρθρο 470 Κ.Π.Δ.). Προς ενίσχυση δε αυτών, υπάρχει πληθώρα νομολογίας που δέχεται ότι αν το περιουσιακό όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, απαλείφεται η επιβαρυντική περίσταση.

  Συνέντευξη στο STAR.GR – Καταδίκη για τους 18 που διακινούσαν ναρκωτικά έξω από Λύκειο της Αθήνας.

  Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι είναι δυνατόν ένας κατηγορούμενος, ο οποίος απειλείται με ποινή ισόβιας κάθειρξης, να μεταπέσει σε μια ποινή καθείρξεως η οποία μπορεί να αγγίξει και το κατώτατο όριο των οκτώ (8) ετών στο στάδιο της επιμέτρησης. Πέραν αυτού, μπορεί να του αναγνωριστεί και η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.4139/2013, στην περίπτωση που ο δράστης ήταν παράλληλα και τοξικοεξαρτώμενος και να απειλείται πια με ποινή πλημμελήματος, ήτοι με φυλάκιση από ένα (1) έως πέντε (5) έτη. Και φυσικά, το εν λόγω ελαφρυντικό σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να του αναγνωριστεί, ακόμα και χρήστης ναρκωτικών ουσιών να ήταν αποδεδειγμένα, εάν πληρούσε τις προϋποθέσεις της επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 23 παρ. 2 στ. α του Ν.4139/2013. Συνεπώς, για όλους τους ανωτέρω περιγραφόμενους λόγους, είναι μεγάλης σημασίας η μεταβολή της κατηγορίας, όταν δεν πληρούται το κριτήριο της ελάχιστης αποκομιδής οφέλους ύψους εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

  Βιβιλιογραφία

  «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ- 5η εκδ. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν.4139/2013», Λεωνίδας Κοτσαλής, Μιχαήλ Μαργαρίτης, Ιάκωβος Φαρσεδάκης, εκδ., Νομική Βιβιλοθήκη Coryright 2021.

  «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι / Ναρκωτικά & Όπλα- Πυρομαχικά- Εκρητικά», Στέφανος Παύλου, Γιάννης Μπέκας, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας Copyright 2014.

   Σχετικά Άρθρα

   3 Responses
   1. […] Η επικοινωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη είναι πολύ σημαντική σε ποινικές υποθέσεις. Επομένως, πριν κάνετε μια τελική επιλογή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τον δικηγόρο σας ανά πάσα στιγμή. Είναι εύκολος στην επικοινωνία ο δικηγόρος; Ρωτήστε τις ώρες που μπορείτε να καλέσετε την εταιρεία και εάν έχει δικηγόρο σε ετοιμότητα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας έκτακτης ανάγκης. Η υπόθεση σας μπορεί να αφορά ιατρική αμέλεια ή υποθέσεις ναρκωτικών. […]

   Καλέστε μας