fbpx

Δικηγόρος για Ασφαλιστικά Μέτρα

Με τα ασφαλιστικά μέτρα λαμβάνει χώρα η προσωρινή δικαστική προστασία, η οποία αποτελεί αναγκαιότητα που επιβάλλει η βραδύτητα που χαρακτηρίζει κατά κανόνα την κύρια διαγνωστική δίκη μέχρι και την περάτωση της υπό εξέταση υποθέσεως με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Σκοπός, συνεπώς, των ασφαλιστικών μέτρων είναι η διασφάλιση των αμφισβητούμενων δικαιωμάτων των διαδίκων μέχρι την οριστική κρίση της διαφοράς ή η ρύθμιση μέχρι τότε μιας κατάστασης προς αποτροπή του επικείμενου κινδύνου ή λόγω συνδρομής μιας επείγουσας περίπτωσης. Μάλιστα αυτά μπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση. Ο δικηγόρος για ασφαλιστικά μέτρα θα εξετάσει κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης.

Προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι αφενός η ύπαρξη δικαιώματος και εν γένει έννομης σχέσης ουσιαστικού δικαίου και αφετέρου η συνδρομή επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης. Επισημαίνεται εδώ ότι η έλλειψη του κατεπείγοντος συνιστά έλλειψη προϋπόθεσης λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, η οποία αίρει το έννομο συμφέρον του αιτούντος, οπότε η σχετική αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως άλλωστε έχει νομολογηθεί, ότι η αδικαιολόγητη βραδύτητα του αιτούντος να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο οδηγεί στην απόρριψη της αιτήσεως περί της λήψεως ασφαλιστικού μέτρου, καθότι η υπάρχουσα κατάσταση έχει ήδη διαρκέσει πολύ χρόνο.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις για τις οποίες ενδείκνυται να ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων είναι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που αφορούν στην επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία των τέκνων, αλλά και στη μετοίκηση αυτών, όταν οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση, καθώς και επί προσβολής προσωπικότητας, οπότε και ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος άλλου προσώπου, σύμφωνα με τα οποία διατάσσεται η τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς εκ μέρους του καθ’ ου η αίτηση (τρίτο πρόσωπο) και συγκεκριμένα η απαγόρευση επικοινωνίας ή η απαγόρευση προσέγγισης σε ορισμένη απόσταση λ.χ. σε απόσταση 500 μέτρων από την κατοικία του αιτούντος. Ο δικηγόρος για ασφαλιστικά μέτρα Γιάννης Μπαρκαγιάννης είναι δίπλα σας με υπευθυνότητα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ως προς τη διαδικασία εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων ότι οι διάδικοι, ήτοι ο αιτών και ο καθ’ ου η αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικώς να παρίστανται δια ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ η ως άνω διαδικασία χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα, το Δικαστήριο διατάζει τα ασφαλιστικά μέτρα που κατά την κρίση του αρμόζουν σε κάθε περίπτωση και δεν έχει την υποχρέωση να διατάξει το μέτρο που ζητείται από τον αιτούντα, ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα που θα διαταχθούν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή η διατήρηση, καθότι κάτι τέτοιο θα καθιστούσε άνευ αντικειμένου την κύρια διαγνωστική δίκη. Λεκτέον δε ότι η απόφαση επί της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση.

Προσωρινή διαταγή

Σημειωτέον ότι ενδείκνυται να ζητείται με την κατάθεση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η συζήτηση επί της οποίας λαμβάνει χώρα εντός ολίγων ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων, με τον δικαστή να κρίνει εάν υφίσταται ανάγκη για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, ήτοι εκτελεστής πράξεως της Δικαστικής Αρχής, η ισχύς της οποίας ρυθμίζει την κατάσταση έως την εκδίκαση της αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων από το Δικαστήριο, τελώντας ως εγγύηση διασφάλισης του επικείμενου ασφαλιστικού μέτρου και επιτυγχάνοντας με αυτήν την άμεση ρύθμιση της καταστάσεως και την παροχή στον αιτούντα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η προσωρινή διαταγή κατ’ α. 691Α ΚΠολΔ εκτελείται αμέσως χωρίς την τήρηση της σχετικής προδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, μετά την καταχώρισή της κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά βάσει της σημείωσης του Δικαστή που την εξέδωσε.

Το Δικηγορικό Γραφείο Μπαρκαγιάννη Ιωάννη & Συνεργατών, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αιτήσεων για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, με συνέπεια και αμεσότητα.

Βιβλιογραφία

Μαρτίνος, Κ. Σβύνος, Α. 2022. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – Άρθρα 682-138Α ΚΠολΔ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ. Αθήνα: Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ

    Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

    Σχετικά Άρθρα

    Καλέστε μας