fbpx

Το Ποινικό μητρώο συνιστά ένα σύστημα καταγραφής ποινών για τις οποίες ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί αμετάκλητα και το οποίο διατηρείται υπό τη μορφή δελτίων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία εξατομίκευσής του. Δικαιολογητικός λόγος τήρησης του Ποινικού Μητρώου είναι η γνώση της ποινικής κατάστασης κάποιου προσώπου, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής πληθώρας διατάξεων τόσο του ουσιαστικού, όσο και του δικονομικού ποινικού δικαίου καθώς και του Σωφρονιστικού Κώδικα. Συνάμα, με την τήρηση του Ποινικού Μητρώου επιδιώκεται η σωστότερη εκτίμηση της προσωπικότητας ενός ατόμου, κυρίως δε όταν αυτό κηρύσσεται ένοχο για την τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης, καθότι η ύπαρξή του συμβάλει στην ολοκλήρωση της «ποινικής βιογραφίας» του κατηγορουμένου.

Αποφάσεις που εμπεριέχονται στο Ποινικό Μητρώο

Ειδικότερα, σε αυτό εμπεριέχεται α) κάθε απόφαση που αφορά σε κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, με τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφάλειας που έχουν επιβληθεί, β) κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, γ) κάθε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που ανακοινώθηκε επίσημα και αφορά σε πράξη που χαρακτηρίζεται από την ελληνική ποινική νομοθεσία ως κακούργημα ή πλημμέλημα, δ) κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον κατηγορούμενο ως ανίκανο για καταλογισμό με τα αναπληρωματικά της κύριας ποινής μέτρα ασφάλειας, καθώς και ε) κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον κατηγορούμενο λόγω έμπρακτης μετάνοιας, εφόσον και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η απειλούμενη ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Μάλιστα, γίνεται σχετική μνεία κατά την περίπτωση όπου έχει ανασταλεί η εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας (569 ΚΠΔ).

Τα είδη Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

Θα πρέπει δε να αναφέρουμε ότι εκδίδονται δύο είδη αντιγράφου ποινικού μητρώου, τα οποία είναι το «αντίγραφο γενικής χρήσης» και το «αντίγραφο δικαστικής χρήσης», όπου στο τελευταίο καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, εκτός εκείνων που έχουν παύσει να ισχύουν, ενώ στο πρώτο δεν αναγράφονται i) οι χρηματικές ποινές ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας ή οι ποινές φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών, ii) η ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή η ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών, καθώς και η τυχόν επιβληθείσα iii)  κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι ετών, με τις ως άνω προθεσμίες να τρέχουν από την απότιση της ποινής, ήτοι την έκτισή της, ενώ εάν η καταδικαστική απόφαση δεν εκτελέστηκε, οι πιο πάνω προθεσμίες άρχονται από την παραγραφή της κατ’ α. 114 ΠΚ.

Ως προς το δελτίο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως αυτό επισυνάπτεται υποχρεωτικά με ευθύνη του αρμόδιου γραμματέα σε κάθε δικογραφία για εγκλήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου και άνω, μέσα σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο, ο οποίος αποσφραγίζεται μόνο μετά την απαγγελία της περί ενοχής απόφασης του δικαστηρίου. Ο ποινικολόγος Γιάννης Μπαρκαγιάννης είναι δίπλα σας με ανθρωπιά , ευθύνη και σεβασμό.

Σε περίπτωση δε ασκήσεως εφέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης το δελτίο ποινικού μητρώου σφραγίζεται και πάλι με ευθύνη του γραμματέα της έδρας του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου, σε αδιαφανή φάκελο. Μάλιστα, τυχόν παράβαση των ανωτέρω διατάξεων από το δικαστικό γραμματέα συνεπάγεται την πειθαρχική του ευθύνη.

Κατά τα οριζόμενα στο α. 573 ΚΠΔ «τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν και αποκλείεται η χρησιμοποίησή τους για οποιοδήποτε σκοπό στις ακόλουθες μόνο περιπτώσεις: α) όταν το πρόσωπο το οποίο αφορά η εγγραφή πεθάνει ή συμπληρώσει το 80ο έτος της ηλικίας του, β) όταν η απόφαση, για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου, ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή η πράξη αμνηστευθεί ή απονεμηθεί χάρη με ολική άρση των συνεπειών κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 του Συντάγματος, ή με ρητή διάταξη μεταγενέστερου νόμου, η πράξη παύει να είναι αξιόποινη ή για οιονδήποτε λόγο επέλθει οριστική παύση της ποινικής δίωξης», καθώς επίσης και «γ) αν με την καταδικαστική απόφαση για την οποία έχει συνταχθεί δελτίο ποινικού μητρώου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ποινικού κώδικα, μετά την πάροδο πέντε ετών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, εφόσον η αναστολή δεν έχει αρθεί ή ανακληθεί». Η καταστροφή του δελτίου ποινικού μητρώου λαμβάνει χώρα και κατά την περίπτωση ότε και «δ) το δελτίο έχει συνταχθεί μετά από απόφαση που επιβάλλει σε ανήλικο ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, πέντε έτη μετά την απότιση της ποινής με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον ο ελάχιστος χρόνος περιορισμού που έχει επιβληθεί δεν υπερβαίνει το έτος, και οκτώ έτη αν υπερβαίνει το έτος, εκτός αν στο διάστημα αυτό επέλθει νέα καταδίκη».

Τέλος, «ε)αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή ποινή φυλάκισης μέχρις ένα μήνα, για αδίκημα εκ δόλου ή δύο μήνες για αδίκημα εξ αμελείας, μετά την πάροδο δέκα ετών από την απότιση της ποινής με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον ο υπαίτιος δεν έχει καταδικαστεί πάλι για κακούργημα ή πλημμέλημα».

Το Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Μπαρκαγιάννη και Συνεργατών αναλαμβάνει με συνέπεια τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών προϋποθέσεις προκειμένου να επιτύχει τη διαγραφή ποινών από το Ποινικό σας Μητρώο.

Μαργαρίτης, Λ. 2020. Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4620/2019. Αθήνα: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. σελ. 2097 κ. επ.

Σχετικά Άρθρα

Καλέστε μας